loader image
EN

نرم افزار سپیدار ابری

به صرفه، قابل اعتماد و کارآمد

درباره نرم افزار سپیدار ابری

رقابـت در بـازار و سـودآوری پایـدار نیازمنـد مدیریتـی چابک اســت. چنیــن نیــازی باعــث اســتقبال از فنــاوری رایانــش ابــری میشــود. نرم افــزار “ســپیدار ابــری” بــا تکیــه بــرهمیــن فنــاوری و تجربــه ســپیدار سیســتم طراحــی شــده اســت. ســپیدار ابــری بــه مدیــران کســب وکارهای کوچــک و اســتارت آپ ها کمــک میکنــد بــدون محدودیــت، چابــک و به صرفــه امــور مالــی را مدیریــت کننــد. کار بــا ســپیدارابــری ســاده و تجربــه کاربــری آن متمایــز اســت.

هر زمانی، هر مکانی و هر دستگاهی
اتصال از هر مکانی حتی خارج از کشور
تجربه یکپارچه کار با موبایل، تبلت و لپتاپ
دسترسی 24 ساعته به سیستم
امنیت تضمین شده
بهره مندی از به روزترین استاندارد امنیتی
پشتیبان گیری منظم از اطلاعات ثبت شده
نظارت مستمر نیروهای متخصص امنیت شبکه
همراهی تیم پشتیبانی
یک سال پشتیبانی رایگان
پاسخگویی تیم متخصص
تجربه‌ای متمایز از نرم‌ افزار
رابط کاربری زیبا و به روز
ثبت و گزارش گیری ساده
پیشبرد سریع فرآیندها
انتخابی به‌ صرفه
حذف هزینه های نگهداشت زیرساخت و شبکه
کاهش هزینه های تهیه سخت افزار و نرم افزار
کاهش هزینه های نیروی انسانی
مدیریت چابک‌تر
دسترسی در لحظه به گزارشها
فرصت کار با نیروهای دورکار
مدیریت ساده تر شعب و دفاتر منطقه ای

سیســتم حســابداری ســپیدار ابــری

بــا سیســتم حســابداری ســپیدار ابــری به راحتــی عملیــات مالــی را کنتــرل و دفاتــر قانونــی را به سـادگی ثبـت کنیـد. ایـن سیسـتم بـا ارائـه گزارشهـای کاربـردی و تهیـه اسـناد مالـی مدیـران را در تصمیمگیــری و برنامه ریــزی اســتراتژیک یــاری میکنــد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم حسابداری سپیدار ابری:

سیســتم دریافت و پرداخت ســپیدار ابــری

حسـابداران بـرای مدیریـت وجـوه نقـد، تهیـه صـورت مغایـرت بانکـی و رسـیدگی بـه چک هـای دریافتنــی و پرداختنــی نیازمنــد سیســتمی قابــل اطمینــان و درعین حــال ســاده هســتند. ســپیدار ابــری بــا ساده ســازی فرآیندهــا و قابلیت هــای گزارشگیــری، کار حســابداران را ســاده و موثــر میکنــد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ابری:

سیســتم انبار ســپیدار ابــری

دسترسـی به موقـع بـه اطلاعـات کالا و انبـار، از عوامـل موفقیـت کسـب وکارها اسـت. سیسـتم انبـار سـپیدار ابـری، ضمـن تسـهیل ثبـت عملیـات ورود و خـروج کالا، میـزان موجـودی کالا و اطلاعــات حســاب تأمین کنندگان را کنتــرل میکنــد. بــا انبــار ســپیدار ابــری تمامــی عملیــات ثبــت و محاســبات موجــودی کالا و حســاب تأمین کننــدگان را به راحتــی انجــام دهیــد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم انبار سپیدار ابری:

سیســتم مشتریان و فروش ســپیدار ابــری

بـا سـپیدار ابـری، مدیریـت فرایندهـای فـروش سـاده، سـریع و دقیـق اسـت. بـا اسـتفاده از این سیســتم شــما میتوانیــد فعالیتهــای فــروش و پاســخگویی بــه مشــتریان را در کوتاهتریــن زمــان و به آســانی ســامان دهیــد. همچنیــن اطلاعــات بــه روز، دقیــق و صحیــح از حســاب مشـتریان در دسـترس اسـت.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم مشتریان و فروش سپیدار ابری:

سیســتم ارتباط با سامانه مؤدیان ســپیدار ابــری

براسـاس قانـون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مؤدیـان، اشـخاص حقوقـی ملـزم به ارسـال صورتحسـاب الکترونیکـی بـه سـامانه مؤدیـان هسـتند. سیسـتم ارتبـاط بـا سـامانه مؤدیـان سـپیدار ابـری ایـن فراینـد را تسـهیل کـرده و حسـابداران به راحتـی صورتحسـاب الکترونیکـی خـود را بـه سـامانه ارسـال میکننـد و در لحظـه از آخریـن وضعیـت آن گـزارش می گیرنـد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم ارتباط با سامانه مؤدیان سپیدار ابری:

ثبت درخواست نرم افزار

به منظور ارسال درخواست خریداری محصول، و یا دریافت دموی رایگان، می‌توانید با کلیک بروی دکمه مقابل، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.